ABOUT US
  Advisor cum Technical Editor   State Members
    Dr. Paresh Ch. Sarma Ph.D (Hony)     Dr. Sanjay M Gajmer (Sikkim)
          Dr. S. Shanti Kumar Singh (Manipur)
  Editor     Dr. Manish K Singh (Bihar)
    Dr. Nayanjit Deka (Hony)     Dr. Suman Kumari Joshi (Odisha)
          Dr. Srinivas Sathapathy (Maharastra)
  Associate Editors     Dr. Mohd. Rashid (Jammu & Kashmir)
    Dr. Anil Kumar Sarma (Hony)     Dr. Sunilchandra U (Karnataka)
          Dr. Debasis Jana (West Bengal)
  Special Associates     Dr. R. Ramprabhu (Tamil Nadu)
    Dr. Dilip Kumar Baruah     Dr. G. K Choudhary (U.P.)
    Dr. Jagannath Kalita     Dr. Meena Mrigesh (Uttarakhand)
    Dr. Jahan Ara Begum     Dr. Trishna B. Kayastha (Punjab)
    Dr. P.C Kalita     Dr. Nitish Kumar (Madha Pradesh)
          Dr. Madhavan Unny. N (Kerala)
  State Members     Dr. Parul Shukla (H.P.)
    Dr. Habung Taniya (Arunachal)     Dr. Vivek Singh (Gujrat)
    Dr. Mhonchan Shitri (Nagaland)      
    Dr. K. B. Sahkhar (Meghalaya)   Abroad Member
    Dr. K. Lalrintluamga (Mizoram)     Dr. Pushpendra Jha (Mauritius)